• Glasamotta, Stök - Vodka Is Made From Potatoes

Glasamotta, Stök - Vodka Is Made From Potatoes

10 x 10cm. Með korkbotni.