• Glasamotta, Stök - My Favourite Thing

Glasamotta, Stök - My Favourite Thing

10 x 10cm. Með korkbotni.