• Glasamotta, Stök - I'm Retro

Glasamotta, Stök - I'm Retro

10 x 10cm. Með korkbotni.