• Glasamotta, Stök - I Am Wonder Woman

Glasamotta, Stök - I Am Wonder Woman

10 x 10cm. Með korkbotni.