• Glasamotta, Stök - Drinking Alone

Glasamotta, Stök - Drinking Alone

10 x 10cm. Með korkbotni.