• Glasamotta, Stök - Child-Proofed

Glasamotta, Stök - Child-Proofed

10 x 10cm. Með korkbotni.