• Glasamotta, Stök - Amazing Spiderman

Glasamotta, Stök - Amazing Spiderman

10 x 10cm. Með korkbotni.